Behandelvoorwaarden

Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP.

De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Huisarts en Zorgverzekeraar

De huisarts wordt bij aanvang én beëindiging van de behandeling geïnformeerd, tenzij daar bezwaar tegen is. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat de psychotherapeut verplicht is om de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) te melden aan de zorgverzekeraar als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen. De zorgverzekeraar heeft de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan, onder meer aan de hand van een gedragscode die deze gegevens beschermt.

Mocht u bezwaar hebben tegen de vermelding van uw diagnose bij de zorgverzekeraar dan kunt u dit kenbaar maken en kan er een factuur zonder diagnose naar de verzekeraar worden verstuurd met een bijgevoegde privacy verklaring.

Kwaliteitsstatuut, deze praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut bij Zorginstituut Nederland (ZiNL), dit is in te zien op de praktijk.

DBC systematiek (Diagnose Behandel Code)

Alle afgesloten DBC’s moeten geregistreerd worden in het centrale DBC Informatie Systeem (DIS). Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Deze registratie is voor statistische en kostenbeperkende doeleinden. Alle gegevens worden gecodeerd aangeleverd en persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, etc.) worden niet gedeeld. De informatie van het DIS wordt niet met de zorgverzekeraar gedeeld.

Klachten

Mocht u een klacht over uw behandeling hebben dan kunt u deze het beste direct kenbaar maken. Er kan dan samen gezocht worden naar een geschikte oplossing. Als u deze niet acceptabel vindt kunt u hier terecht voor informatie op klachtrecht en tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Algemene Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn conform de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Tarieven
Voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) hanteert de praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZA vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn (alvast) de tarieven gb-ggz 2017.

Voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) hanteert de praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZA vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn (alvast) de tarieven g-ggz 2017.

Tarief Overig (zorg)product (in 2016 heet dit nog: OVP)
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZA, is voor 2017: € 98,00 per sessie.
Het tarief dat de praktijk hanteert, is 97 % van dit maximumtarief: €95,00 per sessie.

Tot slot
Wilt u liever zelf betalen, dat kan uiteraard ook:  €120 per intakegesprek  (60 minuten)  &   €90 per therapiesessie (45 minuten)