Behandelvoorwaarden

Er is een (gekeurd en bij Zorginstituut Nederland bekend) kwaliteitsstatuut aanwezig. Inzage is mogelijk in de praktijk indien gewenst.

Beroepscode en klachten

Ik heb mij gecommitteerd aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit houdt onder andere in dat ik een geheimhoudingsplicht heb tegenover derden (tenzij er sprake is van nood of gevaar). Wel is het gebruikelijk dat ik uw verwijzer (periodiek) een schriftelijk bericht stuur over uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. Aan derden (zoals bedrijfsartsen, UWV) worden geen gegevens verstrekt tenzij u mij dit expliciet verzoekt.

Daarnaast houd ik me aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de regels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan hoop ik dat u dat met mij bespreekt. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kan ik u eventueel naar een andere behandelaar verwijzen. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voor verdere informatie over de beroepscode, klachtenreglement en adressen verwijs ik u naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten: https://lvvp.info/voor-clienten/

Rechten en plichten

De belangrijkste rechten en plichten van mij als behandelaar betreffen geheimhoudingsplicht tegenover derden (tenzij er sprake is van nood of gevaar), verplichte registratie van gegevens in een cliëntdossier, het informeren over een behandelplan met diagnose, doel behandeling, de manier waarop dat doel bereikt kan worden, frequentie en duur. Dossiers in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dienen twintig jaar te worden bewaard.
Tevens is er sprake van intercollegiale toetsing door middel van intervisie en wordt, indien nodig, onderling een waarnemingsregeling gehanteerd voor afwezigheid bij vakantie en ziekte.

Ontevredenheid en klachtenregeling

Bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, had u die zich anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen? Laat het mij weten. Dan zullen wij samen uitzoeken of we tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit niet lukken en u blijft ontevreden over de behandeling of over mij als therapeut, dan kunt u contact opnemen met de LVVP om bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Meer informatie hierover vindt u hier: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik- ontevreden-ben-de-behandeling/

 

Huisarts en Zorgverzekeraar

De huisarts wordt bij aanvang én beëindiging van de behandeling geïnformeerd, tenzij daar bezwaar tegen is. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat de psychotherapeut verplicht is om de behandeling te melden aan de zorgverzekeraar als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen. De zorgverzekeraar heeft de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan, onder meer aan de hand van een gedragscode die deze gegevens beschermt.

Mocht u bezwaar hebben tegen de vermelding van uw diagnose bij de zorgverzekeraar dan kunt u dit kenbaar maken en kan er een factuur zonder diagnose naar de verzekeraar worden verstuurd met een bijgevoegde privacy verklaring.

 

Algemene Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn conform de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.